Kermaiska plattor

Specifika förutsättningar
Vid keramiska plattor på golv ska materialleverantörens anvisningar avseende tätskiktsprodukt följas. Gällande branschregler för våtrum ska inte tillämpas.

Keramiska plattor på golv ska:

  • Klara förväntade belastningar från mekaniskt slitage, temperaturväxlingar och ha erforderlig kemisk beständighet samt uppfylla projekterade krav på halkdämpningsklass.
  • Inte ha en plattstorlek större än 225 cm2 (15x15 cm).
  • Utgöras av oglaserade plattor om hastiga temperaturväxlingar kan förekomma, exempelvis i anslutning till utslagsgropar vid skvalpzon runt kokkärl.
  • Tjocklek ska vara minimum 12 mm.
  • Kvalitet ska vara av s.k. tätsintrad art med avseende på vattenabsorption under 0,5 %, huvudsakligen från Grupp A1a eller B1a(SS EN 14411) samt väljas med övrig hänsyn tagen till aktuell belastning.

Fogar till keramiska plattor ska:

  • Vara kompatibla med valda plattor och uppfylla ställda krav på fogbredd.
  • Utgöras av härdplastbaserad typ samt uppfylla klass RG enligt SS-EN 13888.
  • Ha en verifierad temperaturbeständighet i vått tillstånd om minst +70°C.

Halkdämpning R‐skalan
Under fast inredning ska släta plattor utan halkdämpningsklass användas.

Halkdämpningsegenskaper för golvplattor i utrymmen väljs enligt R-skalan med klassificering mellan R9 och R13.

Denna typ av halkdämpande plattor kan med fördel användas i arbetsområden med återkommande risk för spill och nedsmutsning samt i områden med lutning och ringa vattenbegjutning.

I områden med hög belastning skall halkdämpningsklasser om R12 – R13 väljas.

I områden med ringa belastning skall halkdämpningsklasser om R9 – R11 väljas.

Speciella områden på golv

V‐skala
Golvplattor med halkdämpningsegenskaper enligt V-skalan bör användas på golvytor med betydlig och/eller återkommande vattenbegjutning.

Ett exempel på sådana områden i ett storkök kan vara där tömning av kokkärl vid rengöring genomförs.

Dessa golvplattor har normalt någon form av relief/upphöjningar i ytan.

Värdena som de olika klasserna baserar sig på är mått på plattans dräneringsvolym i cm3/dm2, dvs. hur mycket vatten som kan rymmas på platans yta upp till reliefens högsta punkt.

I områden med mycket stora och ofta återkommande vattenflöden skall halkdämpningsklasser om V8 eller V10 väljas.

I områden med mindre och inte så ofta återkommande vattenflöden skall halkdämpningsklass V4 väljas.

Golv ska vara halkdämpade vid arbetsplatser, gångar och passager samt där halkrisk kan uppstå (faktor R12, V10).

Tätskikt av typ folie
Foliebaserade tätskikt kan vara tillämpbara under förutsättning att materialleverantör av tätskiktprodukter har testat tätskiktssystemet för en storköksmiljö. Beakta att det finns begränsningar avseende t.ex. punktlaster samt återkommande laster från rullande vagnar. Produktens lämplighet ska verifieras med intygande från materialleverantör samt att utförande av detaljer i sin helhet ska följa materialleverantörens anvisningar.

Tätskikt av typ härdplast
Härdplastbaserade tätskikt av polyuretan/epoxi kan tillämpas. Produktens lämplighet ska verifieras med intygande från materialleverantör samt att utförande av detaljer i sin helhet ska följa materialleverantörens anvisningar.

Tätskikt av typ cementbaserat
I nuläget finns inga cementbaserade tätskikt som bedöms klara den förhöjda belastningen i ett storkök. Om produktleverantör/er kan påvisa tätskiktsproduktens funktion i en storköksmiljö är även denna tätskiktstyp valbara.

Utförandekrav

  • Montage av tätskikt ska utföras av plattsättningsentreprenör som uppfyller kraven enligt AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker samt är utbildad av tillverkaren av tätskiktssystemet på systemets krav på förutsättningar och applikation

Dela sidan

Titel
Keramiska plattor
Beskrivning
Anvisning för keramiska plattor
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/keramiska-plattor/keramiska-plattor.partial.html