Dörrutförande

Mått

Utred behov av storlek på dörr med hänsyn tagen till in-transporter av material/utrustning, t ex till driftutrymmen, storkök, träslöjd, soprum och idrott.

Höjd

Dörrblad högre än standard blir ofta för tunga och instabila för att uppfylla krav på hållbarhet över tid och ska därför inte överstiga 23M (modulmått). Om extra ljusinsläpp behövs konstrueras dörrpartiet med överljus av glas.
Beakta krav på fri höjd vid projektering av dörrautomatik/dörrstängare.

Bredd

Bredd på dörr ska vara minst 10M (modulmått). Beakta fritt mått för passage med rullstol. Accepterat avsteg från krav på 10M i dörrbredd är toaletter utan tillgänglighetskrav. För dessa tillåts 8M.

Material byggtekniska krav dörrar

Innerdörrar av trä:

Trädörrar utförs massiva.
Dörrbladsyta - högtryckslaminat
Dörrbladskant - kantlist av massivt, klarlackerat trä
Karm - trä, massivt, klarlackerat/täckmålat

Inner- och ytterdörrar av stål:

Dörrbladsyta - stålplåt, täckmålad
Dörrbladskant - stålplåt, täckmålad
Karm - stål, täckmålad

Inner- och ytterglaspartier av stål:

Dörrbladsprofiler - stålplåt, pulverlackad
Karm - stålplåt, pulverlackad
Glaspartier av aluminium godtas inte.

Inner- och ytterglaspartier av trä:

Trädörrar utförs massiva.
Dörrbladsyta - trä
Dörrbladskant - kantlist av massivt, klarlackerat trä
Karm - trä, massivt, klarlackerat/täckmålat

Innerdörrar av glasfiberarmerad polyester:

Dörrbladsyta - glasfiberarmerad polyester
Dörrbladskant - kantlist av aluminium
Glasningslister - stålplåtpolyester
Monteringskarm - aluminium

Innerdörrar till kyl- och frysrum

Ingår normalt i leverans av kyl- och frysrum och projekteras av storkökskonsult. Karm ska utformas med karmvärme och bruten köldbrygga.

Glasning

Dörrar/partier med glas utförs t.ex. vid entréer, korridorer/passager och till lärarrum, klassrum och grupprum. Förekomst och glasindelning är alltid projektspecifik.

Projekteringsanvisning för Glas ska alltid följas och dörrens funktionalitet prioriteras.

Kontrastmarkeringar

Se Projekteringsanvisning för Glas och Projekteringsanvisning Tillgänglighet

Tröskel

Generellt utförs innerdörrar utan tröskel eller med massiv gummitröskel plus enkel alternativt dubbel släplist beroende på tillgänglighetskrav, ljud- och/eller brandkrav.

Dörrar med högre krav utförs med anslagströskel och ska, av tillgänglighetsskäl, vara max 15 mm höga och fasade.

För trösklar i ytterdörrar beaktas krav på funktion, tillgänglighet, körbarhet, u-värden, fukt etc.
Trösklar utförs rostfria.

Dörrar i storkök ska utföras utan tröskel p.g.a. krav på körbarhet. Vid ljudkrav förses dessa dörrar med dubbla släplister. I undantagsfall kan de förses med fällbar tröskel men bör undvikas p.g.a. kort livslängd.

Klämskydd

Krav på klämskydd enligt BBR.

Typ av klämskydd anpassas efter verksamhet men ska, om möjligt, utföras infällda i dörrbladets bakkant.
Utanpåliggande endast i de fall då ljud- och brandkrav inte kan uppfyllas. Utreds ihop med dörrtillverkare och kravställare.

Beakta så att klämskyddet inte påverkar brandklass, fritt passagemått samt ljudklass.
Entrédörrar förses med infällda köldresistenta klämskydd.

Gångjärn

Entrédörrar/partier förses med gångjärn typ svetsgångjärn. De ska inte vara justerbara då de lätt hoppar ur läge, gör dörren skev och kräver ofta underhåll.

Gångjärn dimensioneras utifrån dörrens användning. Vid normalt belastad dörr används slitbricka av mässing och vid tungt belastad dörr används kullager. OBS! kullager får ej målas.

Dörrar som ska förses med dörrautomatik sliter hårt på infästningar och gångjärn. Dessa dörrar måste därför förses med minst två gångjärn uppe och ett nedtill.

Skyddsbeklädnad

Där rullande transporter genom dörröppning förekommer bekläs karm med rostfri plåt. Sparkskydd av rostfri plåt är att föredra på utsatta dörrblad. Avgörs specifikt i varje projekt.

Installationsutrymme

Vid projektering av teknikintensiva dörrar i ex. byggnadens skalskydd måste samråd mellan telekonsult och arkitekt hållas för att säkerställa att dörrpartiet konstrueras med utrymme för att dölja vissa eller samtliga tekniska funktioner.

Installationszon

I glaspartier vid dörr ska en installationszon på slagdörrens handtagssida utföras. Plats ska finnas för kortläsare, öppna-knapp, strömbrytare belysning mm samt för namnskylt och möjlighet att sätta upp schema etc. (A4-format) till klassrum, arbetsrum etc. Säkerställ tillgänglig placering.

Spanjolett och kantreglar

Pardörrar ska inte förekomma i entréer vid nybyggnad.

Om det förekommer vid ombyggnad av befintliga entréer kan spanjolett behövas. Om det passiva dörrbladet ska låsas (dvs. om utrymning inte kräver dörrbredden) så ska låsbar spanjolett med cylinder ur verksamhetens låssystem användas.

Dörrstopp

Invändiga dörrstopp monteras på vägg och det är extra viktigt för dörrar med dörrstängare/dörrautomatik då dörrbladet ej skall öppnas mer än 110 grader, eftersom dörrstängaren/dörrautomatiken annars utsätts för onödigt mycket slitage och går sönder.

Entrédörrar och andra utsatta dörrar ska förses med extra stabila dörrstopp av stål. Fabrikatexempel: Preconal dörrstopp 1.

Dörrstopp ska installeras för att klara mekaniskt slitage (stötar och hängande last). Förstärkning av vägg eller dörrparti måste utföras i erforderlig omfattning.

Luckor

Brandgaslucka (BGL) projekteras om det är krav enligt brandskyddsbeskrivning. Ett öppningsbart fönster i fasad är ofta en bättre lösning och luckor i tak ska om möjligt undvikas.

Funktion
BGL öppnas genom magnet-igenhållning och öppningsfjäder alternativt med elektisk motor. Behovet styrs av möjligheten att enkelt stänga luckan utan att utsättas för arbetsmiljörisk och utvärderas i varje enskilt fall i samråd mellan brandsakkunnig, teleprojektör och anvisningsansvarig på SISAB.

Öppning av BGL styrs ofta av brand-/ utrymningslarm och beskrivs i Projekteringsanvisning Tele, Data, Säkerhet. Luckans läge indikeras i övervakningssystemen och beskrivs i Projekteringsanvisning Styr & Övervakningssystem.

Motordrivna luckor består av fyra delar:

  • motorenheten som monteras direkt på luckan,
  • gränslägesbrytare (öppen/stängd) som monteras för att anslutas mot styrsystem,
  • styrcentral med batteribackup som installeras i låst teknikutrymme,
  • manuell styrknapp (öppna/stäng) med indikeringar för fel etc. I de fall luckan ska öppnas via signal från brandlarm monteras knappen inlåst, vid styrskåpet. Om luckan ska öppnas manuellt monteras knappen i huvudentré vid brandförsvarstablå.

Kabel mellan de ingående komponenterna skall vara av brandsäker modell.
Öppningsutrustningen beskrivs av A och levereras av Bygg.

Dela sidan

Titel
Dörrutförande
Beskrivning
Anvisning som beskriver Dörrutförande
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/dorrutforande/dorrutforande.partial.html