Automatisk brandlarmanläggning

Automatisk brandlarmanläggning (H1) ska alltid uppfylla SBF 110. Brandsakkunnig tar fram utförandespecifikation som stäms av med projektör. Alla eventuella avsteg från regelverket beskrivs i utförandespecifikationen. Projekterade handlingar ska alltid granskas av Behörig ingenjör brandlarm som namnges i egenkontroll.
Installation ska utföras av anläggarfirma certifierad enligt SBF 1008-2. Regelverket tillåter viss installation av annan part om anläggarfirman som ska utfärda anläggarintyget anlitas för att övervaka installationen. Ett alternativ är alltså att i projektet anlita Ram-säk som anläggarfirma och låta dem övervaka hela installationen inför systemintegration och övertagande. Ett sådant arbetssätt måste dock stämmas av i projektet och med Ram-säk.

System och funktioner
Vid framtagande av utförandespec anger brandsakkunnig omfattning av detektering. Följande ska beaktas:
SBF 110 klass C är utgångspunkten. SISAB:s ambition beskrivs ovan och ska arbetas in i samråd med brandsakkunnig. Excempel på avsteg och komplement från klass C:

  • CUR detekteras
  • Detektering ovan undertak undantas
  • Optiska larmdon i detektorsockel saknar EN54-godkännande
  • Utrustning i EVAK (2-vägs kommunikation från säker plats) saknar EN54-godkännande

Automatisk brandlarmanläggning ska vara av adresserbar typ.
Larmlagring ska ej användas.

Tillsyn och skötsel
Som information består idag SISAB:s anläggningspark av fabrikat Hedengren Firescape. Det är ett krav att SISAB:s ramavtalade säkerhetsentreprenörer (Ram-Säk) ska ha möjlighet att efter godkänd leveransbesiktning göra service och komplettering av installerat brandlarmsystem samt utfärda nya anläggarintyg och ta över ansvaret som anläggarfirma för systemet utan att vara beroende av underleverantörer. Detta innebär att val av system alltid ska godkännas av Elspecialist - tele innan projektering påbörjas.

Ritningsunderlag, konfigurationsfiler och programvaror (inkl. inloggningsuppgifter) för specifik anläggning ska överlämnas till SISAB och Ram-säk. Anläggarfirma brandlarm ska i entreprenaden upprätta komplett anläggarintyg och dokumentera avsteg från SBF 110. Ett godkänt avsteg från SISAB är att anläggningen ej är uppkopplad mot ständigt bemannad plats. I samband med systemintegration övertar Ram-Säk detta intyg, kopplar upp systemet mot larmbord och upprättar ett eget uppdaterat anläggarintyg.

Leveransbesiktning
Leveransbesiktning av brandlarmsystem ska utföras enligt punkt 10 i SBF 110 och ingå i entreprenaden, dvs. bekostas och samordnas av entreprenören. Leveransbesiktning ska avropas av SISAB´s ramavtalsupphandlade leverantör för myndighetsbesiktningar (inte ramavtal för entreprenadbesiktningar). Eventuella avvikelser ska finnas dokumenterade i utförandespecifikation, dvs. vara godkända av B och brandssakkunnig i förväg. Anmärkningar och eventuella fel ska vara åtgärdade av entreprenören innan Ram-Säk ska systemintegrera och ta över systemet.

Brandlarmskablar
Spridningskabel ska vara röd och förläggas i synbart rödmärkta rör. Kabel mellan byggnader ska antingen (beroende på fabrikat) utföras med egen blåsfiber och enligt leverantörens anvisningar eller med kopparkabel som förses med överspänningsskydd i bägge ändar. Om kommunikationskabel förläggs utanför detekterat utrymme ska den vara i brandsäkert utförande oavsett om det är koppar eller fiberkabel. För att få redundans i kabelnätet byggs oftast kommunikationsslingor i ring-formation. Om man i dessa fall tvingas förlägga kablage i samma kabelkulvert eller liknande mellan byggnader, har SISAB utrett och godkänt att fiber förläggs i samma kanalisation/blåsfiber om olika blåsrör/duct används för kommunikation till och från den fristående byggnaden. I övrigt gäller förläggningssätt för tele- och datakablar enligt ”Tele- och datakablar” ovan.

Dela sidan

Titel
Automatisk brandlarmanläggning
Beskrivning
Anvisning för automatisk brandlarmanläggning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/automatisk-brandlarmanlaggning/automatisk-brandlarmanlaggning.partial.html