1. Hem
 2. /
 3. Projekteringsanvisningar
 4. /
 5. Innehåll Fuktsäkerhet
 6. /
 7. Anvisningar
 8. /
 9. Fuktsakkunnigs uppdrag i SISAB:s projekt

Fuktsakkunnigs uppdrag i SISAB:s projekt

Fuktsäkerhetsarbete på SISAB Den fuktsakkunniges uppdrag utgår från SISAB:s beslutsgång och de skeden som ingår i ett projekt enligt SISAB:s projektstyrningssystem, se vidare nedan och illustration ovan. Fuktsakkunniges uppdrag påbörjas i normala fall i förslagshandlingsskedet och pågår fram till skedet projektavslut. Omfattningen måste dock klargöras i varje enskilt projekt.

Utredningsskedet
I utredningsskedet skall ett underlag tas fram för ett inriktningsbeslut, som fattas av berörd stadsdels-/utbildningsnämnd. Inriktningsbeslutet kommer att ge en inriktning för vilken lösning som skall arbetas vidare med samt ge klara ramar för mål, behov och ekonomi. Vid ny- och ombyggnation ska den fuktsakkunnige medverka till att fuktsäkra lösningar vad gäller gestaltning, konstruktion och materialval väljs. Fuktsakkunnig anlitas vid behov. I detta skede ska det upprättas ett PM där en tidig riskhantering redovisas, vid ombyggnad ska inventeringar utgöra underlag för bedömning.

Förslagshandlingsskedet
I förslagshandlingsskedet skall handlingarna som tas fram vara så detaljerade att ett fast pris kan lämnas och ett underlag lämnas till utbildnings-/stadsdelsnämnden för ett genomförandebeslut. Den fuktsakkunnige ska upprätta en fuktriskanalys som sammanställs i ett PM och delges övriga projektörer om det inte tidigare har tagits fram. Om det redan finns ska det följas upp och revideras.

Projekteringsskedet
Projekteringsarbetet baseras på tidigare upprättad förslagshandling med ev. justeringar i genomförandebeslutet. Skedet skall leda fram till en bygghandling.

Systemhandling

 • Startmöte fukt: Genomgång av fuktsäkerhetsprogram med projektgruppen.
 • Uppföljning/arbetsmöte kring systemval för grund, fasad, tak, våtrum och storkök.
 • Identifiering av fuktkritiska konstruktioner inför detaljprojektering.
 • Medverka i SISAB:s tekniska samråd.

Bygghandling/FU

 • Uppföljning /arbetsmöten om fuktkritiska konstruktioner.
 • Redovisning av genomförd fuktsäkerhetsprojektering i Bygga F:s checklista eller på likvärdigt sätt.
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning för produktion.
 • Kontrollera att antagen produktionstid är rimlig med avseende på uttorkning av betong och avjämningsmassor.
 • Samordna kravställningar avseende fukt i FU.

Produktionsskedet
I produktionsskedet utför upphandlad entreprenör kontrakterat entreprenadarbete inkl. erforderliga ändrings- och tilläggsarbeten. Produktionsskedets arbeten anses färdigställda när entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. Den fuktsakkunnige ska medverka och utföra arbetsmoment enligt nedan.

 • Startmöte med entreprenör, genomgång av fuktsäkerhetsbeskrivning för produktion.
 • Uppföljningsmöte/granskning av entreprenörens fuktsäkerhetsplan.
 • Fuktsakkunnig ska godkänna entreprenörens fuktsäkerhetsplan.
 • Protokollförda fuktronder i produktion, minst 1st/månad under produktionskritiska moment.
 • Slutdokumentation samlas in och sammanställs.
 • Sakkunnighetsintyg-fukt upprättas för verifiering av kravställning i fuktsäkerhetsbeskrivning, Miljöbyggnad och projektets kontrollplan enligt PBL.
 • Vid projektavslut ska fuktsakkunnig genomföra erfarenhetsåterföringsmöte med berörda specialister och projektledare på Sisab.

Dela sidan

Titel
Fuktsakkunnigs uppdrag i SISAB:s projekt
Beskrivning
Anvisning för fuktsakkunnigs uppdrag i SISAB:s projekt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-fuktsakerhet/fuktsakkunnigs-uppdrag-i-sisabs-projekt/fuktsakkunnigs-uppdrag-i-sisabs-projekt.partial.html