Förarbeten, rivning m.m.

Befintlig vegetation
Uppvuxen, etablerad vegetation är ytterst värdefull och svår att ersätta. Träd och större buskage ska bevaras i största möjliga mån vid projektering. Om markarbeten projekteras i närheten av träd som ska bevaras ska inmätning av dessa ske. Ofta är befintliga ritningar inte exakta gällande träd och annan växtlighet.

I utförandeskedet ska befintlig vegetation skyddas med byggstängsel och påkörningsskydd.

Ytterligare träd än de som är beskrivna i bygghandlingar får inte fällas.

Vegetationsytor inom och utanför arbetsområdet ska ej tas i anspråk för bodar, tillfälliga upplag, byggvägar och dyl.

Vite för befintlig vegetation anges i Administrativa föreskrifter.

Rivning
Farligt avfall ska källsorteras. Rivning inkluderar rivning av fundament.
Se även Miljömall Miljökrav produktion.

Material som inte återanvändes transporteras till av entreprenören hållen och bekostad tipp.

Innan rivning påbörjas ska entreprenören i samråd med byggledare kontrollera att annan dold anläggning ej skadas.

Asfalt med mer än 1000mg 16PAH/ kg asfalt ska klassas som farligt avfall. Prover ska tas på asfaltytor som rivs. Se även Goda exempel om markföroreningar.

Sågning av asfaltkant, skarp avgränsning ska erhållas mellan riven och kvarvarande yta.

Märkning
Märkning med beständig färg ska inte utföras på berg, träd eller annan vegetation som ska bevaras.

Dela sidan

Titel
Förarbeten, rivning m m
Beskrivning
Anvisning för förarbeten, rivning m m
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/forarbeten-rivning-m-m/forarbeten-rivning-m-m.partial.html