Fallskyddsgummi & konstgräs

Gummibeläggningar och konstgräs ska ha totalbedömningen ”rekommenderas” eller i andra hand ”accepteras” i Byggvarubedömningen (BVB).

Vid val mellan liknande typer av beläggning (ex. gummibeläggning fabrikat A vs. gummibeläggning fabrikat B) ska den beläggning som ” rekommenderas” väljas framför den beläggning som endast ” accepteras”.

Valda produkter ska redovisas i loggbok i BVB. De ska även uppnå de specifika kemikaliekrav som anges i Miljöförvaltningens "Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi.”

Gummi och konstgräs tål inte maskinell snöröjning och ska skyddas där det finns risk för skador.

Konstgräs avsedd för sport och idrott
För konstgräsplaner främst avsedda för idrott med en yta lika med eller större än 20 x 10 meter såsom multisportarenor, 7-manna planer och därutöver ska planens lutning i tvärled vara 1 % och längdled rekommenderas 0 %. Planen utformas med dubbelsidig lutning med tvärlutning från mitt till långsidor.

  • Alternativ 1: med högpunktslinje från mål – mål (målen antas stå vid kortsidorna). En högpunktslinje anläggs från straffpunkt – straffpunkt varefter linjen delar sig mot målstolparna så att ytan blir jämn mellan målstolparna.
  • Alternativ 2 med kuvertform. Höjdsättning enligt denna princip är nödvändig när planen omges av friidrottsytor med segment på planens kortsidor. En högpunktslinje anläggs i mitten av planen som delar sig mot planens hörn på ett avstånd från mål av cirka 1/3-1/4 av planens längd. Även här måste ytan mellan målstolparna anpassas så att ytan blir helt plan.

Övriga ytor avsedda för lek
Konstgräsytor samt ytor av icke flyktiga material såsom kork- och gummiytor främst avsedda för spontan icke programmerad lek eller annan vistelse ska uppnå en resulterande lutning på minst 2%. Ytvatten ska kunna rinna av och vidare till intilliggande ytor där det antingen infiltreras och eller styrs mot närmaste dagvattenbrunn.

Vinterunderhåll och tillgänglighet i kombination med gjutna fallskydd och konstgräs
I de fall en monterad eller gjuten fallskyddsyta (konstgräs, gummi-, korkbeläggning e.dyl.) installeras på kortare avstånd än 1 meter från en yta som normalt snöröjs maskinellt ska fallskyddsytan märkas ut med pollare eller annan fast monterad utrustning.

Vid snöröjning kan det vara att urskilja gränsen mellan hårdgjord yta och fallskydd. Skador kan därför uppkomma på fallskyddet skulle exempelvis plogbladet svepa över ytan.

Annan fast monterad utrustning kan vara p-korgar, bänkar etc.

Fallskyddsytans utformning avgör avståndet mellan pollarna eller annan utrustning.

En oregelbunden yta kan behöva fler pollare eller annan utrustning för att tydliggöra fallskyddets utsträckning.

I de fall fallskyddsytan är upphöjd med minst 10 cm och konstruktionen är fastgjuten granitkantsten e. dyl. krävs ingen övrig utmärkning. Enklare upphöjning med sarg av trä, limmad betongkantsten eller dylikt är inte tillräckligt.

Tillgänglighet till lekytan ska säkerställas. Detta kan exempelvis ske genom ramp eller att minst en sektion av sargen ges visningen 0 mm mot övrig yta. Därtill ska fallskyddsytans utformning vid den försänkta sektionen möjliggöra åtkomst till lekytan med exempelvis rullstol.

Gummiytor
Stötdämpande underlag av gummi ska utföras av platsgjuten gummibeläggning, ej plattor.

Återvunna bildäck får inte användas i ytskikt eller konstruktioner som barn kan komma i direktkontakt med.

Tänk på att gummibeläggning kan avge lukt och emissioner vid stark hetta. Därför lämpar det sig bäst för skuggiga och/eller öppna, luftiga ytor.

Anslutning mot omgivande ytor ska ske så att det inte går att få in fingrar under gummiytan.

Intyg om tjocklek och dimensionerad fallhöjd ska överlämnas av entreprenören.

Konstgräs
Välj en för ändamålet avsedd typ av konstgräs. I de fall ytan kommer att används för olika typer av aktiviteter (idrott, lek, etc.) ska den aktivitet som orsakar det hårdaste slitaget styra valet av konstgräs.

Angränsande ytor ska vara hårdgjorda med tex asfalt, betongplattor, gummibeläggning eller vara väl avgränsad med tex. en sarg.

Jordytor får inte finnas i anslutning till konstgräsytorna.

Underarbetet ska utföras enligt grästillverkarens anvisningar.

Gräset får ej fyllas med gummigranulat från återvunna däck.

Sandfyllning gör att gräset slits mindre samt skyddar mot brand.

Konstgräs ska fyllas enbart med sand och förankras mot underlaget runt om hela ytan. Vid bollplaner med staket runt räcker det med att konstgräset förankras vid öppningar och grindar.

Dela sidan

Titel
Gummi, konstgräs
Beskrivning
Anvisning för gummi, konstgräs
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/gummi-konstgras/gummi-konstgras.partial.html