Dokumentation

Vid projektavslut ska miljösamordnaren sammanställa projektets miljödokumentation i projektstyrningssystemet Antura. Mallen Dokumentation anger vilken information som ska sammanställas.

Kom ihåg att meddela SISAB:s miljöansvarige när dokumentationen skickas in.

Överlämning

Vid projektavslut och inskick av miljödokumentation ska projektansvarig och SISAB:s miljöansvarige kontaktas via e-mail. Vid behov kan erfarenheterna från miljöarbetet behöva gås igenom vid ett kort möte.

Mötesprotokoll ska visa att miljökraven tillgodosetts och i annat fall ska det finnas godkända avstegsblanketter som ger motiveringar för avsteg.

Återbruksdokumentation

Ange vad som återbrukats inom projektet alternativ återbrukats inom andra projekt. Kan exempelvis vara: antal dörrar, fönster, kök, sanitetsporslin, undertaksplattor, fasadtegel, återbrukad betong m.m. Samlad bedömning av återbruksarbetet anges i återbruksdokumentationen.

Avfallsdokumentation

Avfallsdokumentation ska tydligt visa hur olika avfallsfraktioner sorterats och omhändertagits, dels för att SISAB ska kunna följa upp sina miljömål och –krav, dels för att kunna visa exempelvis myndigheter att lagkrav följs. Total mängd avfall per kvadratmeter BTA (exkl. schaktmassor) ska redovisas för nyproduktion.

Bilaga 2 anger Stockholm stads gemensamma avfallskrav för cirkulärt bygg- och rivningsavfall. Kraven återfinns även i Miljökrav produktion.

Byggvarubedömningen (BVB)

Produktlistan i BVB ska vara fullständig. Miljösamordnaren ska begära att projektör och entreprenör skriftligt meddelar när de är klara. En export av projektets produktlista ska inkluderas i miljödokumentationen.

Miljöbyggnad

Vid projektering mot Miljöbyggnad ska dokumentation som ligger till grund för kravställningen enligt Miljöbyggnad nivå silver lämnas in i särskilda mappar i SISAB:s projektstyrningssystem Antura. Vid projektavslut ansvarar miljösamordnaren för att dokumentationen från produktionsskedet lämnas över digitalt till SISAB. Se miljömall dokumentation för mer info kring dokumentation kopplad till Miljöbyggnad.

Hör med någon av SISAB:s miljöspecialister vid frågor kring Miljöbyggnad.

Relationshandlingar

En del av den miljödokumentation som inlämnas efter projektavslut kan vara viktigt underlag inför framtida ombyggnader och utredningar, exempelvis handlingar som ligger till grund för projektering mot Miljöbyggnad och dokumentation om saneringar.

Dela sidan

Titel
Miljö - Dokumentation
Beskrivning
Miljö - Dokumentation
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/dokumentation/dokumentation.partial.html