Provning och besiktning

Förbesiktning
Förbesiktning ska göras av hur slingor är uppdelade, hur kablaget är förlagt på tak samt kontroll av ramverkets förbindningar och takinfästningar. Detta då dessa kontroller är svåra att utföra när panelerna är monterade på sin plats.

Slutbesiktning
Före slutbesiktning ska det utföras injustering och provning av anläggningen. Samtliga system ska provas, för funktioner gemensamma för flera system ska även samordnad provning genomföras. SISAB ansvarar för den samordnade provningen via en ramavtalad provningsledare. Utöver de berörda kontroller som anges i SS 436 40 00 utg.3 del 6 ska entreprenören utföra följande kontroller som ska protokollföras:

  • Isolationsprovning av samtliga kablar
  • Kontroll av skyddsjordning
  • Kontinuitetsmätning
  • Mätning av öppen klämspänning (Voc) för samtliga solcellssträngar.
  • Solcellsanläggningens funktion ska provas för hela anläggningen samt för anläggningsdelar, vid ett enda tillfälle och under normala driftförhållanden.
  • Funktion av anläggningens samtliga brytare, växelriktarnas skydd mot ö-drift och uppstart av växelriktarna ska provas.
  • Väderförhållanden (aktuell solinstrålning och temperatur) samt både DC och AC- effekt vid samtliga växelriktare ska noteras och jämföras med varandra samt med väderförhållanden för bedömning av anläggningens funktion.
  • Provning, provdrift och injustering av samtliga i entreprenaden ingående anläggningsdelar avseende driftsinstruktioner, indikeringar, larm etc.
  • Alla i entreprenaden ingående funktioner provas avseende berörd funktion.

Dela sidan

Titel
Provning och besiktning
Beskrivning
Anvisning för provning och besiktning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/provning-och-besiktning/provning-och-besiktning.partial.html