Funktioner

De olika systemens anläggningsberoende funktioner ska ligga i och fungera i respektive DUC/PLC.

Samma typer av förregling, reglerfunktioner och motsvarande ska lösas på likartat sätt i DUC/PLC genom hela projektet.

För att uppnå energieffektivitet ska styrning och reglering vara behovsstyrt, luftflöden ska styras efter den belastning som lokal utsätts för och temperaturer ska sänkas då lokaler inte används. Allt detta utan att ge avkall på en god inomhusmiljö.

Sommardriftfall
Sommardriftfall beräknas i SOl och skickas vidare vid behov.

Driftindikering
Alla av DUC/PLC styrda objekt ska återföring i form av driftindikering finnas.

Spänningsbortfall
Vid spänningsbortfall ska uteluftsspjäll, avluftsspjäll samt brand/brandgasspjäll stänga via fjäderåtergång och tryckavlastningsspjäll ska öppna via fjäderåtergång.

Efter spänningsbortfall ska samtliga system återstarta automatiskt.

Dela sidan

Titel
Funktioner
Beskrivning
Anvisning för funktioner
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-styr-och-overvakningssystem/funktioner/funktioner.partial.html