Stationer

Stationer ska generellt utföras utan front. Glasschakt tillåts inte. Även dörrblad som inte är brandisolerade ska alltid vara mineralullsfyllda ur ljudsynpunkt. Nödöppning ska kunna ske med normal trekantsnyckel. Schaktdörr ska vara klädda med mönstrad rostfri matt stålplåt, typ dekor 9 (linne). Glas tillåts inte.

Karm, karmomfattningar eller karmanslutningar och frontparti av rostfri mönstrad matt stålplåt typ dekor 9 (linne) ska utföras inom hissentreprenaden. Utförandet ska vara kraftigt och klara påkörningar av för anläggningen aktuella transporter.

Dörrar
Korg- och schaktdörrar med dörrmaskineri ska ha hög kvalitetsnivå och vara anpassade för minst 500.000 cykler/öppningar per år. Dörrar ska alltid vara automatiska skjutdörrar och ska normalt utföras enligt nedan:
-Förskola, teleskopdörr (2-bladig sidoöppnande). Min 900 i dagöppning. -Skolor med korg 1100 x 1400 teleskopdörr (2-bladig sidoöppnande). Min 900 i dagöppning.
-Skolor med korg 1100 x 2100 parskjutdörr (2-bladig centrumöppnande). Min 900 i dagöppning.

Vid förväntad hög användning med permobiler i mindre hisskorgar i skolor och förskolor ska alternativ med parskjutdörr diskuteras vid samråd med anvisningsansvarig.

Enskild dörrlamell får inte vara smalare än 450 mm. Vid ombyggnad av hiss får dörrblad vara ned till 300mm breda efter godkänt avsteg. Glas i skjutdörrar och schakt ska ej användas på grund av ökad klämrisk för barn samt svårt och dyrt med putsning då certifierad hissförare måste delta vid putsning och glasåtgärder.

Dagöppning ska vara minst B= 900 mm och H= 2100 mm.

Stängningsanordning för schaktdörrar ska utföras med vikt, stängning med fjäder, spritator eller dylikt får ej förekomma.

Trösklar för korg- och schaktdörrar utförs med slitsade dräneringsspår eller jämnt fördelade öppningar (50-100) i botten med styrskor. Beakta brandklassning. Tröskelstyrning ska vara i kraftigt utförande. Kantskoning utföres av stål som ingår i dörrkonstruktionen.

Hiss ska projekteras så att ljudkrav uppfylls enligt SISAB:s Akustikanvisningar. Projektören ska även ta hänsyn till att EMCkrav uppfylls.

Erfordras serviceinstrument såsom handterminal eller motsvarande för felindikering, justering av dörrtider, programmering av stationsplan, justering av dörrhastigheter eller motsvarande ska sådant ingå samt förekommande koder för dem.

Dela sidan

Titel
Stationer
Beskrivning
Anvisning för stationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/stationer/stationer.partial.html