Luftbehandlingssystem

Energieffektivitet
Riktvärde för ventilationssystemets specifika fläkteffekt (SFP) för från- och tilluft med värmeåtervinning är 1,5 kW/(m3 /s). Kravet på 1,5 harmoniserar också med BBR 29 (1 september 2020) Högre värden på SFP kan accepteras om det motiveras genom LCC-beräkning.

(Boverkets byggregler BBR $" definierar begreppet specifik fläkteffekt och anger i tabell ":"E maximala värden på SFP för ventilationssystem.)

Systemutformning luftbehandlingssystem
Systemuppdelning/betjäningsområden skall utformas med vägledning av SISAB:s Kravställande teknikdokument, Flödesscheman 0123-V57-8-A;B;C.

Det S.K. Tillgängliga trycket för ventilationssystem vid aggregatanslutning inklusive ute- resp avluftgaller ska ej överstiga 200Pa för resp system. Är behovet större kontakta anvisningsansvariga.

Beakta placering av uteluftintag.

Täthetskrav för kanalsystem enligt Figur Q/1 AMA VVS & Kyl
Cirkulära kanaler täthetsklass D
Rektangulära kanaler täthetsklass C

Allmänventilationssystem
Ventilationssystem skall, i de delar som berörs vid om- och nybyggnad, dimensioneras så att aggregat, schakt, huvudkanaler klarar en framtida ökning av luftflöden till motsvarande den maximalt tänkbara personbelastningen i lokalerna = 34 personer för normalstora klassrum. Det gäller även om lokalerna nu har en annan indelning och skall ha annan verksamhet. Don och kanaler inom lokalerna ska dimensioneras för nuvarande verksamhet.

Handboken ”Minimikrav på luftväxling, utgåva 9” skall användas som handledning vid projektering.

För klassrum har Sisab tolkat myndighetskrav till 7l/s, person +0,35l/s,kvm. (Fohmfs 2014-18). Om konsult av någon anledning avser använda högre luftflöde kontakta VVS specialist.

Frånluft i WC ska alltid minst vara 20l/s oavsett vad handbok enligt ovan anger.

Processventilationssystem

Ventilerade golv
Ersättningsluft till ventilerade golv ska tas som överluft från lokalerna, för lågbyggande golv (med noppermatta) som regel via ventilerade socklar. Högbyggande golv ska förses med fördelningskanaler under golv så att hela betongytan ventileras med kolvströmning. Överluft till dessa golv ska tas vid tak, utan filter.

Ventilerade krypgrunder
Ta kontakt med SISAB:s byggspecialister vid frågor om varmgrunder och ventilerade golv.

Centralutrustningsrum
Centralutrustningsrum ska förses med separat fläkt för kylning med uteluft. Maximal tillåten rumstemperatur +30 ºC. Avgiven värmeeffekt i centralutrustningsrum tas fram i respektive projekt.

Köksventilation Kökets aggregat ska förses med tidkanal för forcerad drift. Manövreras med tryckknapp placerad i kök som forcerar ventilationen från 70 till 100%. Tryckknappen ska märkas ”Ökad ventilation xh ” (texten vid tryckknapp ska kunna läsas och förstås av icke teknisk personal). Samordnas med styr.

Pga funktionen ovan så ska antalet rum som ej är kök men som ansluter till kökets aggregat minimeras. Alternativt anpassas luftflödet för dessa rum så de uppfyller ställda krav vid både grund- och forcerat flöde. Spjäll ska undvikas, kontakta anvisningsansvariga vid utformning av systemet.

Dela sidan

Titel
Luftbehandlingssystem
Beskrivning
Anvisning för luftbehandlingssystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/luftbehandlingssystem/luftbehandlingssystem.partial.html