Värmesystem

Direktverkande el skall inte användas för uppvärmning, undantag får göras för tillfälliga paviljonger.

Grundförutsättningarna vid systemval för uppvärmning är i princip alltid att välja Fjärrvärme. När det finns tillgängligt till rätt anslutningskostnad och då energiberäkning visar att det är möjligt som systemlösning.

Fjärrvärmeundercentraler
Fjärrvärmecentralen kan utföras som platsbyggd eller prefabricerad undercentral, utan påmonterad styr. Följande krav skall uppfyllas:

(Fjärrvärmecentraler utförs enligt Kravställande teknikdokument. 0123‐DK‐UC.)

 • Undercentral utförs med separata värmeväxlare för varmvatten (VV01), värme ventilationsbatteri er (VS01) samt värme radiatorer (VS02).
 • Undercentralen utförs med parallellkopplade värmeväxlare.
 • Ventil för varmvattenreglering skall vara flänsad DN15.
 • Trevägs blandningsventil skall finnas på utgående varmvatten så att inställd varmvattentemperatur ej överskrids.
  (Blandningsventilen fungerar som ett övertemperaturskydd och begränsas till max +EE °C.)
 • Dykrör för temperaturgivare skall finnas på VS01,VS02 och varmvattencirkulation.
 • Värmemängdsmätare skall finnas på VV01, VP01,VS01 och VS02 för energimätning.
 • Endast vattenleveratörens flödesmätare skall finnas på KV01. Mätdata hämtas från vattenleverantörens mätare.
  (Mätare skall vara nätanslutna . Ej batteri. Se projekteringsanvisning styr‐och övervakning.)
 • Ingående cirkulationspumpar skall vara försedda med driftindikering.

Vid projektering av fjärrvärmeundercentral skall berörd leverantör kontaktas för samråd innan dimensionering. Fjärrvärmecentralen ska utrustas med styr och övervakningsutrustning enligt Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem.

Dela sidan

Titel
Värmesystem
Beskrivning
Anvisning för värmesystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/varmesystem/varmesystem.partial.html