1. Hem
 2. /
 3. Informationskrav

Informationskrav

Läs detta först - viktig information

För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna alltid användas.

SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de krav som företaget ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt i förvaltning. PBL, BBR, AFS och AMA med RA m.m. gäller alltid.

Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska ingå beror av projektets anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i tillämpliga delar i varje projekt av den på SISAB som har projektansvar, det vill säga projektansvarig eller förvaltare. Den som har ansvar för projektet är också ansvarig för att projekteringsanvisningarna följs.

Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar bidrar man till att skapa värde för en långsiktig fastighetsförvaltning. För att tillsammans även kunna förbättra och utveckla projekteringsanvisningarna ska projekten leverera avsteg och synpunkter.
Använd formuläret som finns på SISAB:s hemsida för avsteg och synpunkter.

Alla avsteg från projekteringsanvisningarna ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s ansvarige för respektive anvisning.

SISAB arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer.

Miljö- och fuktkrav är inarbetade i respektive anvisning. Projekteringsanvisning Miljö och Projekteringsanvisning Fuktsäkerhet anger dessutom övergripande miljöoch fuktkrav. SISAB ställer också särskilda krav på miljökontroll och dokumentation av byggprodukter, vilket hanteras med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Använd den manual som finns på SISAB:s hemsida.

Vid nyproduktion ska byggnaderna miljöcertifieras, i systemet Miljöbyggnad, nivå Silver. SISAB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med miljöbyggnads krav. I de fall SISAB ställer högre eller andra krav än systemet Miljöbyggnad är det SISAB:s krav som gäller.

Projektavdelningen, enheten för Projektutveckling, är ansvarig för att SISAB:s projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras.

Nedan redovisas SISAB:s projekteringsanvisningar relaterade till informationsleveranskrav. Kraven är baserade på en sammanslagning av SISAB:s anvisningar och Nationella Riktlinjers material. På denna sida beskrivs endast de krav som projektet Ska genomföra och utrycker krav som är bindande. Medan rekommendationer till best practice finns i relaterade länkar inom alla områden och benämns som Bördet ska dock finnas klara skäl för att inte följa rekommendationerna.

FasTwin – digitalt ritningsarkiv

SISABs befintliga relationshandlingar förvaltas i det digitala ritningsarkivet FasTwin. Vid projektstart ska befintliga handlingar checkas ut från ritningsarkivet.

För att få tillgång till befintliga handlingar skickas en förfrågning med informationen nedan till ritningsarkivet@sisab.se. Endast handlingar som verkligen behövs ska checkas ut då de låses för utcheckning till andra eventuella projekt.

Projektnummer
Fastighetsnummer
Projektledare/ Projektansvarig
Teknikområde
Plan
Del

Grundläggande Begrepp

Grundläggande begrepp finns dokumenterade i SISAB:s begreppslista.

Informationssamordning

I denna del behandlas organisation, programvaror och inställningar, projektanpassning BIM,  projektkommunikation m.m.

Organisation

Detta avsnitt anger specifika krav på projektets organisation gällande informationssamordning.

Programvaror och inställningar

Detta avsnitt anger specifika krav gällande hård- och mjukvara

Projektanpassning BIM

 • För de projekt som BIM-projekteras ska Informations-/BIM-samordnare upprätta dokumentet Projektanpassning BIM som innehåller projektspecifika krav och förutsättningar.
 • I dokumentet Projektanpassning BIM ska följande punkter beskrivas:
  • Projektets organisation gällande informationshantering
  • Förväntade BIM-tillämpningar i projektet
  • Projektnollpunkten och det lokala koordinatsystemet
  • Våningsplan och respektive plushöjder
  • Leveransrutiner
  • Programvaror som används (även version och eventuella plugins)
  • Tvärdisciplinära utbytesformat.

SISAB:s startpaket för projektering

 • I början av förslagshandlingsskedet ska SISAB:s startpaket för projektering hämtas från kravportalens mallfiler och användas som grund för projektering.(*2.5)
 • Uppdatering av befintliga handlingar ska följa ritningsarkivets delindelning och den nya informationen ska läggas in på de befintliga handlingar.(*2.5)

Filhantering

I denna del behandlas benämning och utbyte av filer.

Allmänt

Ritningsdefinitionsfiler

Informationsmängder

I denna del behandlas krav på informationsmängder vilka delas in i objekt, ritningar, CAD-modeller samt krav för specifika projekt.

Modelleringsteknik

 • Specifika krav på CAD-modellers uppbyggnad och objektmodellering framgår av SISAB:s anvisning för modelleringsteknik.(*4.1)

Ritningar

Ritningar ska generellt redovisas enligt innehåll ritning.

 • Namngivning av ritningar ska följa angiven Filbenämningsstandard.
 • Ritningsstämpel ska användas på samtliga ritningar enligt innehåll ritning. Mallfil för ritningsstämpel finns att tillgå i SISAB:s mallfiler. Egna attribut och logotyper får inte förekomma. (*2.10)
 • Slipstexter ska läggas i respektive modellfil eller vara bundna.(*2.10)
 • För nybyggnad ska lagerstruktur för CAD-filer upprättas enligt SB 11. För till- och ombyggnadsprojekt kan pointlager behållas. (*2.10)
 • Fönsteruppställningar, orienterande lager och rumsinformationstagar ska följa innehåll ritning.(*2.10)
 • Ritningsindelning och dess konnektionslinjer skall definieras av projektets arkitekt. (*Förslag)
 • Namngivning av rum, så kallade rumsfunktioner ska följa tabellerna rumsfunktioner försskola och rumsfunktioner skola. (*2.12)

CAD-modeller

Detta avsnitt anger specifika krav på CAD-modeller.

Brandskyddsritningar

Tillgänglighetsritningar

Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar

Markskötselritningar

Paviljonger

Övernattningsskolor

Informationsleveranser

I denna del behandlas krav på genomförande av informationsleveranser.

3D CAD-modeller

I denna del behandlas krav på genomförande av informationsleveranser.

Registerfil

 • SISAB:s registerfil ska levereras tillsammans med relationshandlingarna.(*2.5.1)

Objektsinformation

Detta avsnitt avser beskriva informationsleveranskrav för objektsinformation.

Dela sidan